INSCRIPCIONS:

Del 24 al 28 de gener de 2011. Per tal de formalitzar la inscripció cal que feu l’ingrés al número de compte de CAIXA PENEDÈS 2081 0329 43 3300001148 a nom del nen/a i fer arribar el resguard d’ingrés i el full d’inscripció a la secretaria de l’AMPA de l’escola (Ester Portillo)de dilluns a divendres de 16h a 19h i els dilluns,dimecres i divendres de 9h a 11h o a la coordinadora d’activitats extraescolars (Laura Pitarch)

NORMATIVA DEL CASAL I DEVOLUCIONS

L’obertura del grup queda condicionada a un mínim d’inscripcions. Per a qualsevol retorn econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat i tramitar la baixa a les oficines de CET10 abans de començar-la. Si es tramita 10 dies naturals abans del seu inici es retornarà el 80% de l’import final. En posterioritat a aquesta data es retornarà el 50% amb justificant mèdic, on especifiqui la impossibilitat de realitzar l’activitat escollida. Important: un cop s’iniciï l’activitat no es retornarà cap quantitat.

HORARIS I PREUS

De 9h a 13h