NORMATIVA

Al realitzar la inscripció de les extraescolars, s’haurà d’anticipar la segona quota de soci de l’AMPA de 20€ (per família). Si no es realitza cap baixa en cap activitat extraescolar, aquesta segona quota no es cobrarà, perquè ja ha estat avançada en el moment de la inscripció. En el cas que s’hagi tramitat la baixa en alguna extraescolar, com a penalització a causa de les gestions i inconvenients causats, durant el mes de maig del curs es cobrarà la 2a quota de l’AMPA. Aquest pagament es farà amb un rebut que facturarà l’AMPA al juny, a totes les famílies que realitzin la inscripció.

S’hauran de presentar les inscripcions dins del termini establert (del 18 al 27 de Maig). Per a qualsevol modificació, la data límit és la 1a setmana de setembre (de l’1 al 9 ambdós inclosos), però us demanem que els canvis siguin els mínims possibles respecte de les vostres inscripcions inicials, ja que ens basem en aquestes inscripcions per organitzar els diferents grups i horaris. Penseu que, el fet que un grup sigui viable o no, pot dependre d’un nen. Les baixes a partir del 20 de setembre, seran baixa efectiva al novembre, seguint la normativa habitual (punt 4).

En aquelles activitats que hi hagi més sol·licituds que places, es procedirà a fer un sorteig (amb les places vacants). Recordeu que en totes les activitats es garanteix la continuïtat d’un curs al següent. El sorteig només es realitzarà amb aquelles places entregades dins del termini.

Per realitzar activitats extraescolars, cal ser soci de l’AMPA (aprovat en assemblea general curs 2008/2009) i abonar una quota única d’inscripció de 15€ per família. Les famílies han d’estar al corrent dels pagaments de les activitats i de les quotes d’AMPA. La baixa d’una activitat s’ha de comunicar com a màxim abans del dia 20 del mes corresponent. Si s’avisa més tard, el mes següent encara es cobrarà.

Inscriure’s en una activitat extraescolar implica un compromís entre famílies, mestres/monitors i AMPA. Hem d’informar els nostres fills i filles dels dies i l’horari que tenen l’activitat, per tal de responsabilitzar-los i evitar sorpreses. Cal evitar, sempre que sigui possible, les baixes a mig curs, ja que poden fer perillar la continuïtat de l’activitat i perjudicar els altres companys/es.

La puntualitat és necessària tant a l’hora de començar com a l’hora de finalitzar.

No està permès parlar amb els monitors mentre es fa l’activitat, per tal de no perjudicar-ne el desenvolupament. Feu-ho quan recolliu el vostre nen o nena.

Cal fer un bon ús del material i de l’aula on es realitza l’activitat.

Cal respectar els companys/es i el monitoratge. Qualsevol nen/a que no es comporti correctament serà advertit i es posarà en coneixement de la família mitjançant una notificació per escrit indicant el motiu de la incidència. Si es mostra una actitud reincident, la comissió d’extraescolars de l’AMPA, l’empresa proveïdora de l’extraescolar o el monitor de l’activitat es posaran en contacte amb la família per tal d’intentar solucionar les incidències. Amb l’objectiu d’evitar la baixa definitiva de l’alumne de l’activitat, i si l’actitud incorrecta persisteix, es podrà recórrer a una baixa temporal (període de temps a concretar segons l’activitat), la qual serà comunicada oralment i per escrit a la família. Aquesta baixa NO es descomptarà del preu habitual de l’activitat. Una vegada complert el període de baixa temporal, es valorarà la reincorporació del nen/a, en una reunió conjunta entre responsables de l’activitat, Ampa i família. Sense aquesta reunió no es podrà valorar la reincorporació. Una vegada realitzada la reunió, es podrà valorar la reincorporació o la baixa definitiva en l’activitat, situació a la qual només s’arribaria en última instància, en cas que no s’arribi a cap acord o que no hi hagi un compromís ferm per resoldre la situació que va provocar la baixa temporal. La baixa definitiva de l’activitat es comunicarà de la mateixa forma que la temporal, oralment i per escrit. El procediment de notificació d’incidències i sancions es el següent: Si un alumne/a té un comportament inadequat, el responsable de l’activitat ho comunicarà a la família mitjançant una notificació d’incidència, que s’haurà de retornar signada. En el cas que el comportament inadequat sigui repetitiu, i es notifiquin tres incidències lleus o una greu, s’imposarà una sanció a determinar segons el tipus d’activitat (com podria ser la suspensió de partits, o un període de temps d’expulsió de l’activitat). Una vegada complerta la sanció, es valorarà la reincorporació a l’activitat, sempre que hi hagi un compromís ferm per part de l’alumne/na en millorar el seu comportament. En el cas l’alumne/na es reincorpori de nou a l’activitat, una incidència ( lleu o greu ) provocarà l’expulsió definitiva de l’activitat

No estan permeses les inscripcions de nous alumnes a les activitats extraescolars, durant el tercer trimestre del curs.

Partits de bàsquet. L’activitat de bàsquet inclou un partit setmanal (divendres tarda – dissabte -diumenge) a partir de 3er i lliga kids per P5, 1er i 2n (dissabte o diumenge matí). Aquests partits formen part de l’activitat, pel que la falta reiterada als partits de bàsquet, pot suposar la pèrdua de la plaça.

Qualsevol incidència o preocupació detectada per part de les famílies ha de ser comunicada a la comissió d’Extraescolars (ampa.extraescolars@pereiv.cat) per prendre les mesures adients. Si no estem assabentats de les incidències no podrem resoldre-les.

Us demanem a tots la vostra implicació i col·laboració amb aquesta normativa, per tal d’aconseguir que les activitats siguin un èxit del qual els principals beneficiats seran els nostres fills i filles.

Moltes gràcies,

Comissió d’Extraescolars de l’AMPA

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE RETARD EN LA RECOLLIDA D’ALUMNES A LA SORTIDA DEL CENTRE EN ELS SERVEIS GESTIONATS PER L’AMPA

Per tal de garantir el bon funcionament dels serveis gestionats per l’AMPA dins el centre i d’acord amb les directrius del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, s’estableix el següent protocol d’actuació en els casos de retard en la recollida de l’alumnat:

És molt important la màxima puntualitat en l’horari d’entrada i sortida d’alumnes de les diverses activitats gestionades per l’AMPA. L’horari d’inici i finalització d’aquestes activitats es publica al butlletí informatiu difós per l’escola a començament de curs i als diferents canals d’informació que facilita l’AMPA.

Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida dels alumnes, un cop acabada l’activitat extraescolar o el servei d’acollida, es procurarà contactar amb el pare, mare o tutors legals de l’alumne. Un cop esgotats, sense efecte, els intents de comunicació amb el pare, mare o tutors legals, i quan hagi transcorregut un temps prudencial, la persona que en aquell moment tingui a càrrec l’alumne haurà de comunicar telefònicament la situació a la guàrdia urbana, la policia local o els Mossos d’Esquadra, i acordarà amb ells la fórmula per lliurar-los l’alumne perquè el custodiïn. Cal remarcar que en cap cas es deixarà sol un alumne. Per garantir el benestar del menor, s’estableix un temps màxim de 30 minuts per a l’activació del protocol i la comunicació dels fets a les autoritats corresponents.

Davant els casos reincidents de retard en la recollida dels alumnes, la família o tutors legals no podran tornar a fer ús dels serveis de l’AMPA que s’hagin vist afectats per tal conducta. Tanmateix, s’estableix que tres incidències en un mateix curs es consideren reincidència.

Cal recordar que d’acord amb les directrius del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya <la reiteració freqüent d’aquests fets en una mateixa família, en la mesura que comporti una manca d’assumpció de les responsabilitats de custòdia dels menors que li correspongui, s’ha de tractar de manera similar als supòsits d’absentisme. En darrer terme, el director o directora del centre ha de comunicar per escrit la situació als serveis socials del municipi>.