casal

Inscripcions
Del 2 de març al 13 de març de 2015.
Per tal de formalitzar la inscripció cal que feu l’ingrés al número de compte de Banc Sabadell
ES43 0081 7013 9400 0134 0640 a nom del nen/a i fer arribar el resguard d’ingrés i el
full d’inscripció a la secretaria de l’AMPA de l’escola (Ester Portillo) de dilluns a divendres
de 16 a 19h i els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 11h o a la coordinadora d’activitats
extraescolars (Laura Pitarch). La inscripció també es pot realitzar a les oficines de CET10
(Rambla Guipúscoa, 23-25 baixos 3) en els dies abans esmentats.
Normativa del casal i devolucions
L’obertura del grup queda condicionada a un mínim d’inscripcions. Per a qualsevol retorn
econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat i tramitar la baixa a les
oficines de CET10 abans de començar-la. Si es tramita 10 dies naturals abans del seu inici es
retornarà el 80% de l’import final. En posterioritat a aquesta data es retornarà el 50% amb
justificant mèdic, on especifiqui la impossibilitat de realitzar l’activitat escollida.
Important: un cop s’iniciï l’activitat no es retornarà cap quantitat.

Per a més informació, cliqueu aquí Casal setmana santa