Com ens comenta en Xavi Roman en el seu comentari:

el DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius en la seva Disposició derogatòria 13 diu: “Es deroga el Decret 317/2004, de 22 de juny, pel qual es regulen la constitució i la composició del consell escolar, la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics”

Doncs aquí teniu el decret:

– Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.